wingerd-
verbeteringsvereniging

Die Departement van Landbou het in 1954 die fisiese en genetiese status van plantmateriaal geïdentifiseer as die belangrikste faktore om by te dra tot die verhoging van landbouproduksie in Suid-Afrika. In 1964 is die Suid-Afrikaanse Plantverbeteringsvereniging op die been gebring om spesifiek aandag te gee aan hierdie aspekte van plantmateriaal vir die wingerd- en sagtevrugtebedrywe. Die destydse Departement van Landbou se kwarantynfasiliteit in Stellenbosch het aanvanklik die variëteite (waarvan baie vandag nog gebruik word) gesellekteer en getoets om virusvrye klone te identifiseer en beskikbaar te stel aan die bedryf.

Die aanvanklike Wyndruifverbeteringsvereniging (WVV) is in 1986 gestig. Intussen het die Departement van Landbou in 1988 besluit dat hulle nie meer alleen verantwoordelikheid vir die bestuur van plantverbetering kon neem nie. Na aanleiding hiervan is die Plantsertifiseringskema vir Wyndruiwe in 1990 onder die Plantverbeteringswet, 1976 (Wet nr. 53 van 1976) afgekondig. Die kwekers en produsente het sedert 1993 volwaardig lede van die WVV geword.

Tafel- en droogdruiwe is aanvanklik saam met sagtevrugte binne die Sagtevrugte Plantsertifiseringskema hanteer. Daar is egter in November 2017 deur die twee Rade gesamentlik besluit om alle wingerdmateriaal binne die WVV raamwerk te bestuur.

Die Skema is nie verpligtend nie en deelname deur enige organisasie wat plantmateriaal teel, invoer of vermeerder, enige kweker of enige produsenteliggaam is geheel en al vrywillig. Meer as 90% van alle wyndruifstokke word deurgaans binne die skema hanteer terwyl ongeveer die helfte van die tafel- en droogdruif stokke jaarliks gesertifiseer word.

Om die belange van die lede te bevorder deur plantverbetering en plantsertifisering van wingerdvoortplantingsmateriaal in belang van die Suid-Afrikaanse wyn-, tafel- en droogdruifbedrywe te onderneem.
Om die bevoegdhede, die verrigting van werksaamhede en uitvoering van die pligte wat kragtens die SA Plantsertifiseringskema vir Vitis, ingevolge die Plantverbeteringswet, 1976 (Wet nr. 53 van 1976) aan die Uitvoerende Raad as gesag verleen, toegewys of opgedra is, uit te oefen.
LID VERTEENWOORDIG
Mnr Theo Heydenrych SAWKV (Voorsitter)
Mnr Willie Laubscher SAWKV
Mnr Jannie Bosman Bosman Adama
Mnr Francois De La Querra Duikerfontein Vine Nursery
Mnr Marko Roux Hexberg Kwekery
Me Elsa Muller SAPO Trust
Me Estelle Goosen Stargrow
Mnr Stuart Amos Topfruit
Mnr André Van Wyk Vititec
Mnr Casper Brink Voor-Groenberg
Mnr Sakkie Du Toit Vinpro
Mnr Francois Viljoen Vinpro
Mnr Dawie Moeilich SATI
Mnr Stefan Jordaan Raisins SA
Mnr Jan Booysen Privaat (Gekoöpteer)
Me Ashika Kistnasamy DLGHLO (Gekoöpteer)
Mnr Nolan Africander DLGHLO (Gekoöpteer)
Me Rachel Kriel Sekretaris
LID VERTEENWOORDIG
Mnr Jan Booysen Konsultant (Voorsitter)
Mnr Stefan Jordaan Raisins SA
Mnr Dawie Moelich SATI
Mnr Conrad Schutte Vinpro
Mnr Gieliam Botma Bosman Adama
Mnr Francois De La Querra Duikerfontein Vine Nursery
Mnr Divan Venter Hexberg Kwekery
Me Elsa Muller SAPO Trust
Me Louise Van Der Merwe Stargrow
Mnr AJ Jansen van Vuuren TopFruit
Mnr Henri Slabber Vititec
Mnr Johan Laubscher Voor-Groenberg
Mnr Theo Heydenrych Jnr SAWKV
Mnr Jan-Hendrik Malan SAWKV
Mnr Phillip du Toit DLGHLO Inspeksiedienste
Me Lolita Frazenburg DLGHLO Diagnostiese Dienste
Me Phyllis Burger LNR
Dr Gerhard Pietersen Patho Solutions (Kundiges Koöpteer)
Me Rachel Kriel Sekretaris

BOSMAN ADAMA

“Invested in potential”

Gieliam Botma
http://bosmanadama.co.za/plant-improvement
021 864 1705
gieliam@bosmanadama.co.za

Duikerfontein Vine Nursery

“Cultivating for Future Generations”

Francois De La Querra
https://duikerfonteinkwekery.co.za/
022 125 0604
delaquerra@breede.co.za

HEXBERG KWEKERY

“Kwaliteit wingerdstokke sedert 1924”

Divan Venter
https://hexberg.co.za/
021 873 3059
divan@hexberg.co.za

SAPO TRUST

“Cultivating future growth”

Elsa Muller
www.saplant.co.za
021 887 6823
elsa@saplant.co.za

STARGROW

"Developer of new varieties"

Estelle Goosen
www.stargrow.co.za
021 880 1882
estelle@stargrow.co.za

TOPFRUIT

"International leaders in cultivar management"

Stuart Amos
www.topfruit.co.za
021 874 1033
stuarta@topfruit.co.za

VITITEC

"Setting new standards for vine plant improvement"

André Van Wyk
www.vititec.com
021 276 0475
andre@vititec.com

VOOR-GROENBERG

"Growing quality vines successfully"

Casper Brink
www.vgnurseries.co.za
021 864 1018
casper@vgb.co.za

SUID-AFRIKAANSE WINGERDKWEKERS-VERENIGING

Lede is geregistreerde kwekerye onder die SA Plantsertifiseringskema vir Wingerd soos afgekondig ingevolge die Plantverbeteringswet (Wet No. 53 van 1976). SAWKV verteenwoordig lede en lewer insette aan werksgroepe, komitees, rade van die WVV en Plant SA sowel as die Departement van Landbou oor statutêre beheer oor sertifisering van plantmateriaal en kwekerystokke.

Theo Heydenrych
083 231 7490
hjt@hexberg.co.za

VINPRO

"Growing together"

Francois Viljoen
www.vinpro.co.za
021 276 0429
viljoenf@vinpro.co.za

SATI

“South African Table Grape Industry”

Dawie Moelich
www.satgi.co.za
021 863 0366
dawie@satgi.co.za

Raisins SA

"Raisins South Africa"

Stefan Jordaan
www.raisinsa.co.za
054 495 0283
admin@raisinsa.co.za