wingerd-
verbeteringsvereniging

Die Departement van Landbou het in 1954 die fisiese en genetiese status van plantmateriaal geïdentifiseer as die belangrikste faktore om by te dra tot die verhoging van landbouproduksie in Suid-Afrika. In 1964 is die Suid-Afrikaanse Plantverbeteringsvereniging op die been gebring om spesifiek aandag te gee aan hierdie aspekte van plantmateriaal vir die wingerd- en sagtevrugtebedrywe. Die destydse Departement van Landbou se kwaranteinfasiliteit in Stellenbosch het aanvanklik die variëteite (waarvan baie vandag nog gebruik word) gesellekteer en getoets om virusvrye klone te identifiseer en beskikbaar te stel aan die bedryf.

Die aanvanklike Wyndruifverbeteringsvereniging (WVV) is in 1986 gestig. Intussen het die Departement van Landbou in 1988 besluit dat hulle nie meer alleen verantwoordelikheid vir die bestuur van plantverbetering kon neem nie. Na aanleiding hiervan is die Plantsertifiseringskema vir Wyndruiwe in 1990 onder die Plantverbeteringswet, 1976 (Wet nr. 53 van 1976) afgekondig. Die kwekers en produsente het sedert 1993 volwaardig lede van die WVV geword.

Tafel- en droogdruiwe is aanvanklik saam met sagtevrugte binne die Sagtevrugte Plantsertifiseringskema hanteer. Daar is egter in November 2017 deur die twee Rade gesamentlik besluit om alle wingerdmateriaal binne die WVV raamwerk te bestuur.

Die Skema is nie verpligtend nie en deelname deur enige organisasie wat plantmateriaal teel, invoer of vermeerder, enige kweker of enige produsenteliggaam is geheel en al vrywillig. Meer as 90% van alle wyndruifstokke word deurgaans binne die skema hanteer terwyl ongeveer die helfte van die tafel- en droogdruif stokke jaarliks gesertifiseer word.

Om die belange van die lede te bevorder deur plantverbetering en plantsertifisering van wingerdvoortplantingsmateriaal in belang van die Suid-Afrikaanse wyn-, tafel- en droogdruifbedrywe te onderneem.
Om die bevoegdhede, die verrigting van werksaamhede en uitvoering van die pligte wat kragtens die SA Plantsertifiseringskema vir Wingerd, ingevolge die Plantverbeteringswet, 1976 (Wet nr. 53 van 1976) aan die Uitvoerende Raad as gesag verleen, toegewys of opgedra is, uit te oefen.
LID VERTEENWOORDIG
Mnr Nico Spreeth Vititec (Voorsitter)
Mnr Jannie Bosman Bosman Adama
Mnr Fanie Botha Techno-grow
Mnr Johan Wiese Voor-groenberg
Me Roleen Carsten SAPO Trust
Mnr Michiel Prins Stargrow
Mnr Stuart Amos TopFruit
Mnr Willie Laubscher SAWKV
Mnr Theo Heydenrych SAWKV
Mnr Niel Nel Vinpro
Mnr Francois Viljoen Vinpro
Mnr Jacques Ferreira SATI
Mnr Dappie Smit DTD
Mnr Jan Booysen Konsultant (Gekoöpteer)
Me Joan Sadie DLBV (Gekoöpteer)
Prof Francois Halleen LNR (Gekoöpteer)
Me Rachel Kriel Sekretaris
LID VERTEENWOORDIG
Mnr Jan Booysen Konsultant (Voorsitter)
Me Sophia Malan DTD
Mnr Dawie Moelich SATI
Mnr Hanno van Schalkwyk Vinpro
Me Marietta Louw Bosman Adama
Mnr Divan Venter SAPO Trust
Mnr Michiel Prins Stargrow
Mnr Fanie Botha Techno-grow
Mnr Stephan Nel TopFruit
Mnr Tobie Oosthuizen Vititec
Mnr Andrew Teubes Voor-groenberg
Mnr Theo Heydenrych SAWKV
Mnr Theo Heydenrych (Jr) SAWKV
Mnr Hennie Gerber BG Plantinspeksie Konsultante
Me Isabel du Toit DLBV Inspeksiedienste
Me Lolita Frazenburg DLBV Diagnostiese Dienste
Me Phyllis Burger LNR
Me Rachel Kriel Sekretaris

BOSMAN ADAMA

“Invested in potential”

Mariëtta Louw
http://bosmanadama.co.za/plant-improvement"
021 864 1705
mclouw@bosmanadama.co.za

SAPO TRUST

“Cultivating future growth”

Burgert W van Dyk
www.saplant.co.za
021 888 8463
burgerw@saplant.co.za

STARGROW

"Developer of new varieties"

Michiel Prins
www.stargrow.co.za
021 880 1882
Michiel@stargrow.co.za

TECHNO-GROW

"Plant Improvement Organisation"

Fanie Botha
083 230 3482
fbotha5048@gmail.com

TOPFRUIT

"International leaders in cultivar management"

Stuart Amos
www.topfruit.co.za
021 874 1033
stuarta@topfruit.co.za

VITITEC

"Setting new standards for vine plant improvement"

Nico Spreeth
www.vititec.com
021 276 0469
Spreeth@Vititec.com

VOOR-GROENBERG

"Growing quality vines successfully"

Johan Wiese
www.vgnurseries.co.za
021 864 1018
johan@vgb.co.za

SUID-AFRIKAANSE WINGERDKWEKERS-VERENIGING

Lede is geregistreerde kwekerye onder die SA Plantsertifiseringskema vir Wingerd soos afgekondig ingevolge die Plantverbeteringswet (Wet No. 53 van 1976). SAWKV verteenwoordig lede en lewer insette aan werksgroepe, komitees, rade van die WVV en Plant SA sowel as die Departement van Landbou oor statutêre beheer oor sertifisering van plantmateriaal en kwekerystokke.

Theo Heydenrych
083 231 7490
hexberg@mweb.co.za

VINPRO

"We level the playing field, so you can focus on playing the game"

Francois Viljoen
http://vinpro.co.za"
021 276 0429
Viljoenf@vinpro.co.za"

SATI

“Suid-Afrikaanse Tafeldruif Industrie”

Jacques Ferreira
www.satgi.co.za
021 863 0366
jacques@satgi.co.za

DTD

"Droëvrugte Tegniese Dienste"

Dappie Smit
www.hortgro.co.za/dfts/
021 870 2900
dappies@dtd.co.za