Skema en Bylaes
Scheme & Schedules

Die Sagtevrugte Plantsertifiseringskema en die bylaes is huidig in proses om gewysig te word. Die aanbevole wysigings is op meegaande dokumentasie aangedui aangesien daar dispensasie toegestaan is deur die Registrateur van Plantverbetering om voort te gaan met die gewysigde skema tot tyd en wyl die wysigings amptelik goedgekeur en afgekondig is.